Raport bieżący nr 3/2015

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Data: 29.01.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku Zarząd Enea SA (Emitent) informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 roku podpisany został pomiędzy Emitentem, a Enea Operator sp. z o.o. aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Umowa), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku. Zawarta 14 stycznia 2010 roku Umowa ma na celu zapewnienie świadczenia oraz ustalenie zasad wykonywania usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Emitenta z odbiorcami przyłączonymi do sieci Enea Operator sp. z o.o.

Aneks ustala planowane z tytułu świadczenia usług dystrybucji płatności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na łączną kwotę 1 493 666 300,00 zł netto. Wskazana kwota płatności może być korygowana, o ile wystąpią rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z faktur, a faktycznie należnym wynagrodzeniem.

Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej Enea i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Enea.