Raport bieżący nr 31/2014

Tytuł raportu: Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
Data: 09.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2014 roku Spółka powzięła informację o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK") w sprawie wniosku o dokonanie koncentracji. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. ("Wnioskodawcy", "Strony"), Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy pod firmą PGE EJ 1 Sp. z o.o. Uzyskanie zgody na koncentrację jest warunkiem zawarcia przez Strony umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o., określonym w Umowie Wspólników.