Raport bieżący nr 26/2014

Tytuł raportu: Otwarcie przez sąd likwidacji spółki pośrednio zależnej od ENEA S.A.
Data: 27.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. do siedziby ECEBE Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Augustowie (ECEBE, spółka pośrednio zależna od Emitenta poprzez ENEA Wytwarzanie S.A.) wpłynął odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) z dnia 23 czerwca 2014 r., na mocy którego Sąd dokonał rejestracji otwarcia postępowania likwidacyjnego ECEBE. Likwidatorem został ustanowiony pan Jerzy Gałązka, dotychczasowy Prezes Zarządu ECEBE.

Decyzja o likwidacji ECEBE została podjęta z przyczyn ekonomicznych oraz jest zgodna ze Strategią Korporacyjną Grupy ENEA na lata 2014 – 2020, która w szczególności przewiduje koncentrację na działalności podstawowej. Emitent informuje, iż spółka ECEBE generowała roczne przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,4 mln zł. Od 31 grudnia 2013 r. właścicielem jest ENEA Wytwarzanie S.A. w związku z czym jego wyniki nie były konsolidowane w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych ENEA Wytwarzanie S.A. Wpis o otwarciu likwidacji nastąpił na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ECEBE z dnia 12 maja 2014 roku.