Raport bieżący nr 13/2014

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 12.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zbyciem Fundusz posiadał 23.236.572 akcje Spółki, co stanowiło 5,26% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 23.236.572 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,26% ogólnej liczby głosów.

W otrzymanym zawiadomieniu Fundusz informuje, że w dniu 11 marca 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 19.885.362 akcje Spółki, co stanowi 4,50% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 19.885.362 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,50% ogólnej liczby głosów.