Raport bieżący nr 10/2014

Tytuł raportu: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B ENEA S.A.
Data: 07.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2014 roku powziął informację o podjęciu w dniu 6 lutego 2014 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zarząd Giełdy) uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.000.033 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Na mocy przedmiotowej uchwały Zarząd Giełdy postanowił z dniem 11 lutego 2014 roku wprowadzić do obrotu giełdowego ww. akcje pod warunkiem dokonania w tym samym dniu rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem PLENEA000013.