Raport bieżący nr 11/2014

Tytuł raportu: Rejestracja w KDPW akcji serii B ENEA S.A.
Data: 07.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2014 roku otrzymał z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) komunikat o rejestracji w dniu 11 lutego 2014 roku 2.000.033 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Przedmiotowa rejestracja nastąpi na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 31 stycznia 2014 roku o otrzymaniu, której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku.