Raport bieżący nr 4/2014

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału Vattenfall AB w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 22.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Vattenfall AB złożone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W otrzymanym zawiadomieniu Vattenfall AB poinformował, że w wyniku dokonania w dniu 15 stycznia 2014 r. transakcji pakietowych zawartych w wyniku budowy księgi popytu w trybie przyspieszonym (z ang.: "accelerated book-building"), dotyczących posiadanych przez ten podmiot 82.395.573 akcji ENEA S.A. ("Transakcja"), stan posiadania akcji Spółki przez Vattenfall AB zmniejszył się z 82.395.573 akcji ENEA S.A. do 0 akcji. W wyniku Transakcji udział Vattenfall AB w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 18,67% do 0%.

Zgodnie z zawiadomieniem, Vattenfall AB nie posiada obecnie żadnych akcji ENEA S.A., a tym samym nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Vattenfall AB nie posiada żadnych jednostek zależnych, które posiadają akcje Spółki, jak również nie jest stroną żadnej umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit.) c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).