Raport bieżący nr 5/2014

Tytuł raportu: Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Data: 22.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 r., w ślad za zawiadomieniem, o którym ENEA S.A. informowała raportem bieżącym nr 4/2014, do Spółki wpłynęło w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienie od Pana Torbjörn Wahlborg pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży akcji ENEA S.A. przez podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, tj. Vattenfall AB.

Zgodnie z treścią zawiadomienia podmiot blisko związany z ww. osobą zbył w dniu 15 stycznia 2014 r. w transakcji pakietowej pozasesyjnej 82.395.573 akcji ENEA S.A. za cenę 12,50 zł za jedną akcję.