Raport bieżący nr 39/2013

Tytuł raportu: Informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce
Data: 31.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uzgodnienia warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o., spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej, Zarząd ENEA S.A. informuje, że pomimo niespełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w parafowanym w dniu 23 września 2013 r. Projekcie Umowy Wspólników, strony postanowiły o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz wypracowaniu zaktualizowanych zapisów w Projekcie Umowy Wspólników.