Raport bieżący nr 21/2013

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 25.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] oraz w związku z powołaniem w dniu 24 kwietnia 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji Pani Małgorzaty Niezgody oraz Pana Torbjörn Wahlborg, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej informacje dotyczące ww. osób.

Pani Małgorzata Niezgoda

Pani Małgorzata Niezgoda posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na Kierunku Inżynieria Środowiska (Indywidualny tok studiów we współpracy z Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską).

Doświadczenie zawodowe:

Pani Małgorzata Niezgoda posiada łącznie 17 lat doświadczenia zawodowego, na które składa się współpraca z następującymi podmiotami:

- od 2001 r. – do chwili obecnej – pełni funkcję członka Rad Nadzorczych w Spółkach

z udziałem Skarbu Państwa (obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Radio Gdańsk S.A.);

- IV 2012 r. – do chwili obecnej - Ministerstwo Skarbu Państwa - Departament Projektów Strategicznych, Naczelnik Wydziału. Do zakresu obowiązków Pani Małgorzaty Niezgody w ramach ww. zatrudnienia należy między innymi:

•nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz analiza, przygotowywanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa jak również przygotowywanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek;

•w przeszłości Pani Małgorzata Niezgoda nadzorowała spółki Skarbu Państwa z sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii, a w tym podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A.;

•aktualnie nadzorowane podmioty - cztery polskie grupy energetyczne tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;

•poza wykonywaniem czynności nadzorczych Pani Małgorzata Niezgoda dodatkowo przygotowuje, analizuje, szereg zagadnień oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego.

- XI 2010 r. – Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Spółek Kluczowych, Naczelnik Wydziału;

- IV 2009 r. – Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Naczelnik Wydziału;

- XI 2008 r. – Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Główny Specjalista;

- X 1996 r. – Ministerstwo Skarbu Państwa - Biuro Ministra;

- IV 1996 r. – X 1996 r. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.

Kwalifikacje:

- od 2005 r. – urzędnik mianowany;

- 9 czerwca 2001 r. – złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Niezgoda nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Małgorzata Niezgoda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy

o KRS.

Pan Torbjörn Wahlborg

Pan Torbjörn Wahlborg posiada tytuł mgr inż. uzyskany na Chalmers University of Technology w Gothenburgu.

Doświadczenie zawodowe:

- od 1 listopada 2012 r. do chwili obecnej Wiceprezes ds. Energii Jądrowej w Vatenfall AB;

- w latach 2010-2012 Wiceprezes ds. Dystrybucji i Sprzedaży oraz Country Manager, Szwecja;

- od 2010 r. Członek EGM (Grupy Kierowniczej) w Vatenfall AB;

- w latach 2009-2010 Wiceprezes Business Group Nordic;

- w latach 2008-2009 Country Manager (Dyrektor Krajowy) Vattenfall Poland;

- w latach 2006-2008 Kierownik Vattenfall Sales Poland, Gliwice;

- w latach 2001-2006 Wiceprezes GZE SA, Gliwice;

- w latach 1997-2001Wiceprezes Vattenfall Poland;

- w latach 1996-1997 Project Manager, Vattenfall International, Szwecja;

- w latach 1994-1996 Project Manager, Sjaslendske Kraftverker, Dania;

- w latach 1990-1994 Kierownik ds. Energii Elektrycznej, Vattenfall Varmekraft, Stenungsund, Szwecja;

- w latach 1988-1990 Inżynier Systemów, Nynas Petroleum, Nynashamn, Szwecja.

Inne zajmowane wcześniej stanowiska:

- The Confederation of Swedish Enterprise - Członek Zarządu,

- Swedish Energy - Członek Zarządu.

- EFA AB – Przewodniczący,

- Forsmarks Kraftgrupp AB (Elektrownia Forsmark) - Przewodniczący

- Ringhals AB (Elektrownia Ringhals) – Przewodniczący,

- SKB AB (Szwedzkie Przedsiębiorstwo Wykorzystania Paliwa Jądrowego i Gospodarki Odpadami) – Przewodniczący,

- Vattenfall Nuclear Fuel AB – Przewodniczący,

- Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH – Przewodniczący.

Ponadto związany w przeszłości z:

Kernkraftwerk Krummel GmbH & Co. oHG,

Kernkraftwerk Brunsbuttel GmbH & Co. oHG,

Kernkraftwerk Stade GmbH & Co. oHG

Pan Torbjörn Wahlborg nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Torbjörn Wahlborg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy

o KRS.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z dniem 24 kwietnia 2013 roku Pani Małgorzata Aniołek złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Pani Małgorzata Aniołek nie podała powodów swojej decyzji.