Raport bieżący nr 10/2013

Tytuł raportu: Informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 9/2013 w sprawie zmian w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 15.03.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 11 marca 2013 r., oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej informacje uzupełniające nt. członków Zarządu Spółki powołanych w ramach nowej kadencji, której bieg rozpoczął się w dniu 11 marca 2013 r., w tym opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Prezes Zarządu ENEA S.A. - Pan Krzysztof Zamasz

Wymagane przez przepisy Rozporządzenia informacje dotyczące Pana Krzysztofa Zamasza przekazane zostały do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 48/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. i pozostają aktualne na dzień przekazania niniejszego raportu, z tym zastrzeżeniem, że w dniu 29 listopada 2012 r. Pan Krzysztof Zamasz złożył ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia S.A. Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu Pan Krzysztof Zamasz prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Zamasz Doradztwo Gospodarcze. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec ENEA S.A.

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A. – Pan Paweł Orlof

Wykształcenie:

1985 - 1991 Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Przyrodniczych, Kartografia,

1992 - 1995 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Fakultety: Handel międzynarodowy, Prawo międzynarodowe, Prawo polskie, Ekonomia i Zarządzanie,

Praktyki: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Kancelaria Premiera Bawarii.

Szkolenia i certyfikaty:

1994 - Praktyka w Bawarskim Ministerstwie Rozwoju Kraju i Ochrony Środowiska,

1994 - Metody zarządzania zasobami ludzkimi, Organizator: U.S. Office of Personnel Management,

1996 - Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa RP, Organizator: Ministerstwo Przemysłu i Handlu RP,

2002 - Bussiness English dla zaawansowanych w Brighton, Anglia, Organizator: enviaMAG, Grupa RWE AG,

2004 - 2012 - Szkolenia w zakresie controllingu, ryzyka, modeli finansowych, zarządzania środowiskiem, jakości, BHP, zarządzania zasobami ludzkimi Organizator: enviaM AG, Grupa RWE AG.

Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej:

04/1995 – 12/1996

Ministerstwo Przemysłu i Handlu RP, gdzie pełnił funkcję Głównego Specjalisty i Doradcy Ministra oraz był odpowiedzialny za:

- Koordynację bilateralnej współpracy gospodarczej z Niemcami, Austrią i Szwajcarią,

- Koordynację współpracy z Dyrekcją Generalną XVII Komisji Europejskiej oraz OECD w zakresie energetyki.

Ponadto w trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Przemysłu i Handlu RP piastował funkcję:

- Członka Międzyresortowego Zespołu ds. przygotowania programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego,

- Członka Międzyresortowego Zespołu ds. przygotowaniu nowego Prawa Energetycznego,

- Członka Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z ramienia Skarbu Państwa.

01/1997 – 11/1997

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa, gdzie zajmował stanowisko Głównego Specjalisty oraz odpowiedzialny był głównie za koordynację przygotowania i realizacji programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.

01/1997 – 11/1997

Ministerstwo Gospodarki RP, gdzie pełnił funkcję Doradcy Podsekretarza Stanu oraz odpowiedzialny był za:

- Koordynację przygotowania i realizacji programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego,

- Współpracę przy przygotowaniu treści oraz koordynacja procesu legislacji nowego Prawa Energetycznego,

- Koordynację nadzoru właścicielskiego nad polskim sektorem energetycznym oraz udział w przygotowaniu Polityki Energetycznej Polski,

- Koordynację współpracy z Dyrekcją Generalną XVII Komisji Europejskiej oraz OECD w zakresie energetyki,

Ponadto w trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki RP piastował z ramienia Skarbu Państwa funkcję Członka Rady Nadzorczej Będzińskiego Zakładu Energetycznego S.A.

12/1997 – 07/1999

MEAG POLSKA SP. Z O.O. - GRUPA VEW AG, DORTMUND, gdzie pełnił funkcję Referenta Zarządu MEAG. W zakres jego obowiązków wchodziło:

- Przygotowanie analizy polskiego sektora energetycznego,

- Analiza aktualnego rozwoju polskiego sektora energetycznego,

- Przygotowanie miesięcznych raportów o aktualnej gospodarczej i politycznej sytuacji w Polsce,

- Przygotowanie strategii ekspansji koncernu MEAG w Polsce,

- Identyfikacja oraz przeprowadzanie krytycznej analizy oraz rekomendacji projektów dla MEAG w Polsce (analiza przedsiębiorstw energetycznych przeznaczonych do prywatyzacji),

- Zorganizowanie i uruchomienie Biura MEAG-Polska Sp. z o.o. (sporządzenie schematu organizacyjnego, rocznego planu gospodarczego, nabór pracowników, zakup sprzętu, zawarcie umów z dostawcami etc.),

- Założenie banku informacji o polskim sektorze energetycznym oraz aranżacja źródeł informacji.

08/1999 – 07/2004

ENVIAM POLSKA SP. Z O.O./ ENVIAM AG, GRUPA RWE, ESSEN, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W ramach wykonywania tej funkcji odpowiedzialny m.in. za:

- Zarządzanie działalnością enviaM Polska Sp. z o.o.,

- Przygotowanie analizy polskiego sektora energetycznego dla enviaM AG,

- Przygotowanie oraz aktualizacja strategii ekspansji koncernu enviaM AG w Polsce,

- Współkierownictwo projektów realizowanych przez koncern enviaM AG w Polsce (udział w prywatyzacji polskich przedsiębiorstw energetycznych):

- Zbieranie i weryfikację danych, koordynację pracy z firmami doradczymi, przygotowanie ofert, organizację i przeprowadzenie due diligence, weryfikację modeli finansowych, prowadzenie negocjacji (umowy prywatyzacyjne oraz pakiety socjalne), zawieranie umów oraz faktyczna realizacja transakcji,

- Nadzór właścicielski oraz operacyjna praca w polskich spółkach córkach enviaM AG: integracja nabytego przedsiębiorstwa w strukturach koncernu enviaM AG (wprowadzenie jednolitego systemu kontrolingu i sprawozdawczości), przygotowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowanie i wdrożenie nowego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa, przygotowanie i realizację programu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, weryfikacja rocznych oraz średnioterminowych planów gospodarczych przedsiębiorstwa, weryfikacja inwestycji zewnętrznych przedsiębiorstwa, reprezentowanie enviaM w organach nabytych przedsiębiorstw (walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza).

Od grudnia 2000 związany z Elektrociepłownią Będzin S.A./ ENVIAM AG, GRUPA RWE, ESSEN, gdzie w poszczególnych latach pełnił następujące funkcje:

12/2000 – 06/2004

Sekretarz Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za:

- Przygotowanie posiedzeń i materiałów na Radę Nadzorczą EC Będzin,

- Przygotowanie posiedzeń i materiałów na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin

- Operacyjną współpracę z Zarządem Elektrociepłowni Będzin S.A. celem przeprowadzenia procesu restrukturyzacji spółki we wszystkich jej aspektach (delegowany przez enviaM AG)

07/2004 – do marca 2013

Prezes Zarządu oraz Dyrektor Naczelny Elektrociepłowni Będzin S.A., Reprezentant enviaM w Polsce, odpowiedzialny za:

- Zarządzanie Elektrociepłownią Będzin S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 r.,

- Operacyjne kierowanie spółki i jej reprezentowanie wobec kontrahentów, akcjonariuszy oraz przygotowanie raportów dla Giełdy Papierów Wartościowych,

- Przygotowanie rocznych i średnioterminowych planów gospodarczych spółki oraz ich realizacja we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa (plan inwestycyjny i remontowy, plan produkcji i finansowy, kontrakty na dostawy surowców i usług, kontrakty na sprzedaż produktów spółki, polityka personalna oraz kontroling, ład korporacyjny i koncesje),

- Przygotowanie i wdrożenie nowych schematów organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz nowych regulacji wewnętrznych funkcjonowania spółki,

- Przygotowanie i realizację głębokiego programu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie,

- Stałe dostosowanie spółki do zmieniających się warunków otoczenia spółki (rynek ciepła i energii elektrycznej, prawne regulacje w sektorze energii elektrycznej i cieplnej oraz wymogi ochrony środowiska),

- Osobiste i personalne reprezentowanie enviaM AG w Polsce: reprezentowanie enviaM AG w organach nabytych przedsiębiorstw (walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza) oraz w innych aspektach działalności enviaM AG w Polsce.

Pan Paweł Orlof nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Orlof nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A. - Pan Grzegorz Kinelski

Wykształcenie:

1993 - 1997 - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Elektrotechnika - dyplom inżyniera,

1998 - 2000 - Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

Zarządzanie i Marketing - dyplom magistra inżyniera,

2000 - 2003 - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Studia doktoranckie - doktorat w trakcie,

2007- 2008 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zarządzanie Projektem - Studia Podyplomowe,

2008 - 2009 - Uniwersytet w Brnie, Republika Czech, Międzynarodowe Studia Menadżersko-Marketingowe – Studia Podyplomowe,

2008 - 2009 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Międzynarodowe Studia Menadżersko-Finansowe – Studia Podyplomowe,

2009 – 2011- Dominican University, Chicago USA, Master of Business Administration.

Szkolenia i certyfikaty:

- Szkolenie dla członków Rad Nadzorczych Vattenfall Advanced Management,

- Programme Vattenfall Core Management Programme,

- Negocjacje Inwestycyjne i zawieranie umów – Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii,

-BGF Business Game Training Program – Business Game Factory,

- Praktyczne aspekty funkcjonowania władz spółek prawa handlowego – Interdont Katowice,

- Profesjonalne zarządzanie projektami – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej:

1993 – 1993 INPROEL - Dyrektor ds. Sprzedaży,

1994 – 1998 BEZEG GZE - Kierownik Sprzedaży,

1998 – 1999 GZE S.A. - Specjalista ds. Rynku i Usług,

1999 – 2001 RE PYSKOWICE GZE - Kierownik Obsługi Handlowej,

2001 – 2005 GZE KONTAKT - Obsługa Handlowa,

2004 – 2006 OBRÓT GZE - Obsługa Handlowa i Windykacja,

2006 – 2010 VATTENFALL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O. Dyrektor Obsługi Klientów – Prokurent, odpowiedzialny za:

- Wdrożenie modelu obsługi sprzedaży i obsługi klientów w Vattenfall w Polsce,

- Uruchomienie telefonicznej obsługi Klientów,

- Optymalizacje biur obsługi sprzedaży i obsługi Klientów,

- Wdrożenie systemu billingowego dla obsługi klientów masowych,

- Wdrożenie systemu billingowego CC&B dla obsługi klientów TPA,

- Uruchomienie sprzedaży produktów na rynku energetycznym,

- Lokalizacje klientów biznesowych w Grupie Vattenfall,

- Projekt AMBR – połączenie organizacyjne z grupą biznesowa w Niemczech,

- Projekt wymiany benchmarków między grupami biznesowymi Vattenfall,

- Uruchomienie e-faktur i e-płatności,

- Uruchomienie centralnego wydruku w systemie outsourcingowym,

- Likwidacje punktów kasowych i uruchomienie płatności bankowych oraz w sieciach sklepów,

- Organizacje archiwum i obiegu elektronicznego dokumentów w Grupie Vattenfall w Polsce,

- Centralizacje wykrywania i likwidacja nielegalnego poboru energii (NPEE),

- Scentralizowanie wydawania warunków i umów przyłączeniowych.

2010 – 2011 TAURON EnergiaPro Gigawat - Wiceprezes Zarządu;

2011 do marca 2013 - TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i odpowiedzialny był m.in. za:

- Wdrożenie modelu w Grupie TAURON Jednolitej Organizacji Sprzedaży i Obsługi Klienta,

- Wdrożenie modelu biznesowego opartego na umowach SLA (Service Level Agreement),

- Inkorporacje Aktywów GZE (Vattenfall) w obszarze obsługi sprzedaży i obsługi Klientów,

- Wydzielenie i połączenie aktywów IT z Vattenfall,

- Uruchomienie Centrum Usług Wspólnych IT,

- Uruchomienie Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość,

- Wdrożenie elektronicznego biura sprzedaży i obsługi klientów "e-biuro",

- Wdrożenie projektu optymalizacji biur sprzedaży i obsługi klientów,

- Wdrożenie Jednolitego Serwisu Internetowego dla Grupy TAURON,

- Centralizację Wydruków Masowych.

Pan Grzegorz Kinelski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Kinelski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.