Raport bieżący nr 5/2013

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Data: 21.02.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2013 roku podpisany został Aneks nr 2 ("Aneks") do Umowy Ramowej ("Umowa") z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Stronami Aneksu są wszystkie strony Umowy tj. ENEA S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. (dalej łącznie jako "Strony"). Strony postanowiły o przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do dnia 4 maja 2013 roku.

W przypadku, gdy w terminie do dnia 4 maja 2013 roku strony Umowy nie uzgodnią szczegółowych warunków współpracy, Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. Ponadto, jeżeli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień, Strony nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 roku nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, Umowa wygaśnie.

Zmiana terminów, o których mowa powyżej związana jest z trwającymi rokowaniami w zakresie szczegółowych warunków współpracy, w ramach których m.in. opracowywana jest dokumentacja projektu.