Raport bieżący nr 50/2012

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. na 2013 rok
Data: 18.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) w dniu 17 grudnia 2012 roku taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2013 rok. Prezes URE uznał, iż ustalone przez ENEA Operator Sp. z o.o. w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.