Raport bieżący nr 49/2012

Tytuł raportu: Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.
Data: 30.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2012

Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. otrzymał żądanie Akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z otrzymanym żądaniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje wprowadzony punkt o następującej treści:

 

"Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki".

 

Nowy planowany porządek obrad po wprowadzeniu powyższej zmiany przedstawia się następująco:

 

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.

7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Równocześnie Emitent w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzonego na żądanie Akcjonariusza (załącznik nr 1) oraz wykaz zmian w Statucie Spółki, których zamiar dokonania wynika z ww. uchwał (załącznik nr 2).