Raport bieżący nr 48/2012

Tytuł raportu: Powołanie Prezesa Zarządu ENEA S.A.
Data: 29.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 1 stycznia 2013 r. Pana Krzysztofa Zamasza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w ramach VII kadencji. Do czasu przejęcia obowiązków przez nowo powołanego Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Zamasza, obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta będzie pełnił Pan Janusz Bil.

Pan Krzysztof Zamasz ma 38 lat, jest doktorem nauk ekonomicznych.

Wykształcenie:

2007 - Doktor Nauk Ekonomicznych;

2001-2006 - Studia doktoranckie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Rynku i Konsumpcji;

2009-2010 -Studia podyplomowe, Akademia Hutniczo-Górnicza w Krakowie, "Energetyka Jądrowa we współczesnej elektroenergetyce";

2005-2006 - Studia podyplomowe, Politechnika Śląska, "Sieci Komputerowe, Systemy Mikrokomputerowe i Bazy Danych";

2001-2002 - Studia podyplomowe, Politechnika Śląska, "Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu";

2001-2002 - Dyplom Controllera, Szkoła Controllingu w Katowicach;

1997-2001 - Studia magisterskie, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

03.2008 do teraz -Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A.;

2007 do teraz - Adiunkt - pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

2007-2008 - Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Tychy S.A., Grupa TAURON;

2001-2007 - Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;

1999-2001 - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;

1998-1999 - Dyrektor oddziału, AZ FLEX Sp. z o.o.;

1996-1998 - Dyrektor operacyjny, CiZ Sp. z o.o.;

1994-1996 - Specjalista do spraw sprzedaży i marketingu, Moskito Sp. z o.o.

Szkolenia, Kursy, Egzaminy, Uprawnienia:

Marzec 1999 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa;

Luty 2000 - Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg normy PN-ISO 9000;

Luty 2000 - Zasady określania i doboru kryteriów wyboru ofert i warunków udzielania zamówienia publicznego;

Czerwiec 2001 - Syndyk masy upadłości i nadzorca sądowy;

Grudzień 2001 - Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych;

Luty 2002 - Wprowadzenie do zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 i zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001;

Kwiecień 2002 - Controlling i budżetowanie w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej;

Maj 2002 - Analiza techniczno-ekonomiczna projektów inwestycyjnych w energetyce;

Sierpień 2002 - Zarządzanie finansami;

Ważne do 2012 - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku – dozoru;

Maj 2002 - Audyt energetyczny budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej;

Luty 2003 - Budowanie umiejętności komunikacyjnych;

Październik 2003 - Warsztat umiejętności menedżerskich;

Wrzesień 2005 - Sztuka skutecznych negocjacji;

Listopad 2007 - Bezpieczeństwo i higiena pracy – szkolenie dla pracodawców;

Lipiec 2006 - Marketing miejsc;

Czerwiec 2007 - Angielski w biznesie, OXFORD/Wielka Brytania;

Październik 2008 - Kreowanie wizerunku – czyli jak skutecznie się sprzedać;

Luty 2009 - Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych;

Maj 2009 - Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE-2 (zdany egzamin na stopień Foundation);

Ważne do 12.2019 - Poświadczenie bezpieczeństwa Nr 54/P/09;

Styczeń/wrzesień 2010 - Angielski w biznesie, Ceran method, Warwick/Wielka Brytania;

Listopad 2010 - Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;

Styczeń 2011 - Trening medialny – wystąpienia w radiu i telewizji w sytuacjach kryzysowych

Czerwiec 2011 - Angielski w biznesie, OISE London;

Styczeń 2012 - Angielski w biznesie, OISE London;

Październik 2012 - Angielski w biznesie, St. Giles International San Francisco.

Dodatkowe Zajęcia:

- Ekspert komitetu ds. rynku EURELECTRIC (grupa robocza Wholesale Markets&Trading);

- Członek Rady Konsultacyjnej przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki;

- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Wytwarzanie S.A., Grupa TAURON;

- Przewodniczący Rady Nadzorczej TAURON Czech Energy;

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A., Grupa TAURON;

- Prezes Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie.

Pan Krzysztof Zamasz jest ponadto autorem następujących publikacji oraz referatów:

- "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach na rynku usług ciepłowniczych", publikacja w "Marketing - metody i techniki badawcze" pod redakcją prof. Zofii Kędzior, Dąbrowa Górnicza 2002;

- "Program ograniczenia niskiej emisji a jakość życia mieszkańców aglomeracji śląskiej (aspekt społeczno-ekonomiczny)", publikacja w "Regionalne zróżnicowanie jakości życia" pod redakcją prof. Jana Karwowskiego, Szczecin 2003;

- "Multiutility jako przyszłość energetyki", publikacja w ramach materiałów konferencyjnych II konferencji na temat dostosowania polskiego ciepłownictwa do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej – "Nowoczesne technologie i metody zarządzania", Kraków 2003;

- "Rynek usług ciepłowniczych w Polsce", publikacja w "Gospodarka – rynek – marketing" pod redakcją prof. Andrzeja Szromika, Kraków 2004;

- "Partnerstwo w usługach infrastrukturalnych", publikacja w "Partnerstwo w regionie" pod redakcją prof. Jana Karwowskiego, Szczecin 2004;

- "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w sektorze usług – Przedsiębiorstwo na przełomie wieków" pod redakcją prof. Marii Sierpińskiej, dr Andrzeja Jaki, Kraków, 2006;

- "Rynkowa transformacja sektora usług ciepłowniczych w Polsce – diagnoza, prognoza" pod kierunkiem prof. Zofii Kędzior, PWE, Warszawa 2006;

-" Sektor usług ciepłowniczych w ujęciu teoretycznym", publikacja w ramach materiałów konferencyjnych XIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2009;

- "Ocena efektywności ekonomicznej projektu rozbudowy mocy elektrociepłowni z wykorzystaniem analizy drzew decyzyjnych", Kazimierz 2010,

- "Metoda drzew decyzyjnych a analiza opcji rzeczowych w procesach oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych", Kazimierz 2011.

Z zastrzeżeniem pełnienia ww. funkcji w organach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON POLSKA ENERGIA S.A., Pan Krzysztof Zamasz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Zamasz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.