Raport bieżący nr 39/2012

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 01.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 27 września 2012 r. oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 1 października 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta, w związku ze złożeniem w dniu 27 września 2012 r. przez Pana Macieja Owczarka, pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Macieja Owczarka ze składu Zarządu Emitenta. Spółka jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu ENEA S.A. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu ENEA S.A., dotychczasowemu członkowi Zarządu, Panu Januszowi Bilowi.

Szczegółowe informacje nt. Pana Janusza Bila, w tym dotyczące jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, nie prowadzenia działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Emitent przekazał raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.