Raport bieżący nr 32/2012

Tytuł raportu: Rejestracja w KDPW akcji serii B ENEA S.A.
Data: 09.08.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku, otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), w którym poinformowano, że w dniu 10 sierpnia 2012 roku nastąpi rejestracja 556.603 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji serii B ENEA S.A. oznaczonych kodem PLENEA000013. Przedmiotowa rejestracja nastąpi na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 575/12 z dnia 2 sierpnia 2012 roku o otrzymaniu, której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku.

Tym samym spełniony zostanie warunek wprowadzenia wyżej wymienionych akcji do obrotu giełdowego w dniu 10 sierpnia 2012 roku określony w Uchwale nr 776/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku.