Raport bieżący nr 36/2014

Tytuł raportu: Zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla ENEA S.A. na 2015 rok.
Data: 17.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 roku powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G (przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.) na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku. Zatwierdzona taryfa uwzględnia podwyżkę cen sprzedaży energii dla grupy taryfowej G średnio o 0,68% wynikającą z wyższych kosztów realizacji ustawowych obowiązków umarzania kolorowych certyfikatów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa wchodzi w życie, nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.bip.ure.gov.pl.