Raport bieżący nr 12/2012

Tytuł raportu: Powołanie osoby nadzorującej
Data: 12.03.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 12 marca 2012 roku Pana Sławomira Brzezińskiego w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji.

Pan Sławomir Brzeziński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Poznańską w Poznaniu kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe – Politechnika Poznańska w Poznaniu, kierunek – Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce oraz Studia Podyplomowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek – Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.

Doświadczenie zawodowe:

02.2008-obecnie w ENEA S.A.

Departament Zarządzania Operacyjnego

- Starszy Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania

Biuro Zarządu/Referat ds. Organizacji i Systemów Zarządzania

- 03.2010 – p.o. Kierownika Referatu ds. Organizacji i Systemów Zarządzania,

- 11.2009 – Pełnomocnik ds. ZSZ,

- Starszy Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania,

- Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania.

08.2006 – 02.2008 Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu Wydział Projektowania

- Kierownik Sekcji Projektowej,

- Referent ds. kosztorysowania i ofertowania.

Ważniejsze dyplomy i certyfikaty:

20.07.2008 Dyplom Ministra Skarbu Państwa – egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

24.06.2007 Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Szkolenia i kursy:

09. 06.2009 Zmiany KSH i Ustawy o biegłych rewidentach – wpływ na funkcjonowanie organów spółek publicznych – IPO Doradztwo Strategiczne

04.05.2009 Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań normy ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 – Qwantum Systemy Zarządzania

20.06-12.07.2008 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego – Centrum Edukacji Menedżerskiej Promotor Poznań

11.06-13.06.2008 Certyfikowany IT Security Manager – Institute for International Research - Warszawa

19.02-03.03.2008 Zaawansowane techniki analizy i obróbki danych za pomocą Microsoft Office Excel – Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa w Poznaniu

08.02.2008 Wymagania normy zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2000 oraz ISO 27001:2005 – Qwantum Systemy Zarządzania

14.12.2007 Certificate of Completion – AutoCad 3D

10.08.2007 Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością – Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – Zakład Zarządzania i Inżynierii Jakości

Pan Sławomir Brzeziński nie prowadzi działalności wykonywanej poza ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Sławomir Brzeziński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.