Raport bieżący nr 9/2012

Tytuł raportu: Asymilacja akcji serii B ENEA S.A.
Data: 01.03.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku dotyczącego wprowadzenia do obrotu giełdowego oraz wyznaczenia daty pierwszego notowania akcji serii B ENEA S.A. (Spółka) oraz zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 lutego 2012 roku otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (Zarząd KDPW) z dnia 29 lutego 2012 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 5 marca 2012 roku asymilacji 30.981.380 akcji Spółki oznaczonych kodem PLENEA000070 z 407.904.562 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLENEA000013. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLENEA000013.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z ww. Uchwałą z dniem 5 marca 2012 roku kodem PLENEA000013 oznaczone są 438.885.942 akcje Spółki.

W związku z powyższym spełniony został warunek wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu, wskazany w Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2012 roku, o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym nr 8/2012.