Raport bieżący nr 6/2012

Tytuł raportu: Przyjęcie do KDPW oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B
Data: 20.02.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 lutego 2012 roku, otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 20 lutego 2012 roku (Uchwała KDPW), zgodnie z którą Zarząd KDPW po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 30.981.380 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLENEA000070, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na tym rynku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 30.981.380 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Tym samym spełnił się ww. warunek wskazany w Uchwale KDPW.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią Uchwały KDPW zarejestrowanie ww. akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji w sprawie dopuszczenia.