Raport bieżący nr 35/2011

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2012 rok
Data: 20.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2012 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.