Raport bieżący nr 30/2011

Tytuł raportu: Rejestracja zmian Statutu Spółki
Data: 02.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Zakres zarejestrowanych zmian Statutu Spółki, o których mowa powyżej, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.