Raport bieżący nr 20/2011

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 30.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę

w przedmiocie odwołania z dniem 29 czerwca 2011 r. Pana Bartosza Nowickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Przyczyny odwołania ww. osoby z pełnionej funkcji nie zostały podane.

Jednocześnie Zarząd Enea S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie powołania z tym samym dniem Pani Agnieszki Mańkowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na VII wspólną kadencję.

Pani Agnieszka Mańkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania, oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich z zakresu Zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W trakcie pracy zawodowej odbyła kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Od roku 1997 do chwili obecnej zatrudniona jest w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamentach sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej, była zawodowo związana z Bankiem Przemysłowo – Handlowym S.A. w Krakowie, pracując w Biurze Maklerskim, w Sekcji Transakcji Giełdowych w Warszawie. Dodatkowo, od roku 1999 uczestniczy w organach nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

-nadzorowanie funkcjonowania organów spółek kapitałowych,

-przygotowywanie projektów decyzji właścicielskich dotyczących zbywania składników majątkowych, tworzenia podmiotów zależnych, łączenia się podmiotów, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

-opiniowanie projektów statutów spółek, opracowywanie projektów uchwał organów korporacyjnych,

-obsługa i uczestnictwo w walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników),

-prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych,

-nadzorowanie zagadnień ekonomicznych związanych z działalnością spółek kapitałowych.

Pani Agnieszka Mańkowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Agnieszka Mańkowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.