Raport bieżący nr 4/2011

Tytuł raportu: Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii B ENEA S.A.
Data: 20.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 stycznia 2011r., otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), w którym poinformowano, że w dniu 21 stycznia 2011r. nastąpi rejestracja 8.100.939 (osiem milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji serii B ENEA S.A. oznaczonych kodem PLENEA000013. Przedmiotowa rejestracja nastąpi na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 36/11 z dnia 17 stycznia 2011r. o otrzymaniu, której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.

Tym samym spełniony zostanie warunek wprowadzenia wyżej wymienionych akcji do obrotu giełdowego w dniu 21 stycznia 2011 r. określony w Uchwale nr 90/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011.

Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji łączna liczba akcji ENEA S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie wynosić będzie 407.904.562.