Raport bieżący nr 3/2011

Tytuł raportu:  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B ENEA S.A.
Data: 19.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 r., otrzymał Uchwałę nr 90/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. o następującej treści:

"§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 8.100.939 (osiem milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ENEA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLENEA000013".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podjęcie przez Zarząd Giełdy decyzji o wprowadzeniu wymienionych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje ENEA S.A. oznaczone kodem "PLENEA000013", stanowi realizację warunku ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.