Raport bieżący nr 2/2011

Tytuł raportu: Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii B ENEA S.A.
Data: 18.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011r., otrzymał Uchwałę nr 36/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 stycznia 2011r. o następującej treści:

"§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ENEA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 8.100.939 (osiem milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLENEA000013, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki ENEA S.A. oznaczone kodem PLENEA000013, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie akcji, których mowa w ust. 1, w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLENEA000013 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."