Raport bieżący nr 25/2010

Tytuł raportu: Rejestracja zmian Statutu Spółki
Data: 07.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2010 roku, otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie Statutu Spółki. Rejestracja zmian dokonana została w dniu 29 marca 2010 r. i związana jest z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść zmian:

1.W § 5:

a) dodaje się pkt 52 w brzmieniu: "52. Działalność firm centralnych (head offices)

i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z"

b) dodaje się pkt 53 w brzmieniu: "53. Stosunki Międzyludzkie (public relations)

i komunikacja 70.21.Z"

c) dodaje się pkt 54 w brzmieniu: "54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z"

2.W § 29 ust. 5 zwrot "401 § 1" zastępuje się zwrotem "400 § 3"

3.W § 31 ust. 1 zwrot "400 § 2" zastępuje się zwrotem "400 § 1"