Raport bieżący nr 23/2010

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 26.03.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania Panów: Michała Łagody, Piotra Begiera, Mariana Janasa, Wiesława Pawliotti z funkcji członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. Przyczyny odwołania ww. osób z pełnionych funkcji nie zostały podane.

Ponadto Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie powołania Panów: Pawła Lisiewicza, Bartosza Nowickiego i Jeremiego Mordasiewicza oraz Pani Małgorzaty Aniołek w skład Rady Nadzorczej, na VII wspólną kadencję.

1. Paweł Lisiecki

Pan Paweł Lisiewicz jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia ukończył w 2003 r., posiada tytuł magistra nauk politycznych, specjalizacje: dziennikarstwo i marketing polityczny. Posiada egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego zdany w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w 2008 r. potwierdzający kwalifikacje do pracy na wysokich stanowiskach w administracji państwowej.

Od 2008 r. studiuje również na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - "Program Masters of Business Administration, specjalizacja HR (planowany termin ukończenia czerwiec 2010 r.). W 2008 r. ukończył również szkolenie w London School of Public Relations, Związek Firm PR z zakresu "Kurs London of Public Relations – Zintegrowane Podejście do PR".

Był w latach 2003-2004 wykładowcą w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu – wykłady z zakresu "Instytucje Unii Europejskiej" oraz "Informacja Europejska".

Od grudnia 2007 roku pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w gestii którego leży komunikacja prywatyzacyjna, relacje inwestorskie, projekty edukacyjne, współpraca międzynarodowa oraz komunikacja internetowa.

Posiada wysoką wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i projektowych zdobyte w różnych instytucjach i organizacjach gospodarczych m.in.: w Urzędzie Miasta Stołecznego w Warszawie, Atlas Economic Researtch Gundation w Waszyngtonie, Institute of Economic Affairs w Londynie.

Pan Paweł Lisiecki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Lisiecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Bartosz Nowicki

Pan Bartosz Nowicki jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunku Prawo, Studium Podyplomowego Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył kurs: Szkoła Giełdowa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na katedrze Finansów Przedsiębiorstwa, Aplikant Adwokacki.

Od roku 2001 do chwili obecnej zatrudniony jest Ministerstwie Skarbu Państwa (Departament Prawny oraz Departamenty Nadzoru Właścicielskiego). Ponadto uczestniczy w organach nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

- nadzorowanie funkcjonowania organów spółek kapitałowych,

- przygotowywanie projektów decyzji właścicielskich dotyczących zbywania składników

majątkowych, tworzenia podmiotów zależnych, łączenia się podmiotów, podwyższenia lub

obniżenia kapitału zakładowego,

- opracowywanie i opiniowanie projektów statutów spółek,

- opracowywanie projektów uchwał organów korporacyjnych,

- obsługa i uczestnictwo w walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników),

- prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji lub udziałów w spółkach

kapitałowych,

- nadzorowanie zagadnień ekonomicznych związanych z działalnością spółek kapitałowych,

- przygotowywanie projektów opinii prawnych dotyczących interpretacji prawa, w

szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, ustawy o

komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach wykonywania uprawnień

przysługujących Skarbowi Państwa,

- wykonywanie zastępstwa procesowego w ramach odbywanej aplikacji adwokackiej.

Pan Bartosz Nowicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bartosz Nowicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Jeremi Mordasiewicz

Pan Jeremi Mordasiewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 1974 r.

Działalność zawodowa:

- Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych od 2001.

Zadania realizowane w PKPP:

- monitorowanie sytuacji gospodarczej,

- opiniowanie projektów ustaw w zakresie skutków gospodarczych,

- formułowanie postulatów w zakresie polityki gospodarczej,

- prezentacja opinii PKPP Lewiatan w mediach,

- upowszechnianie wiedzy o gospodarce.

- Członek rady nadzorczej Dr Irena Eris S.A. od 2004.

- Członek rady nadzorczej ZUS od 2005.

- Członek Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów 2004-2005.

- Właściciel i zarządzający Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym 1991-2004.

- Współzałożyciel i wiceprezes Business Centre Club 1991-2000.

- Członek Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki 1998-1999.

- Członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994-1998.

W latach 1974-1990:

- nauczyciel akademicki na wydziałach Inżynierii Lądowej i Architektury Politechniki Warszawskiej,

- projektant i kierownik zakładu w Ośrodku Badawczo-Projektowym Mostostal,

- inżynier na budowach Mostostalu i Budopolu w Polsce, Algierii, Szwajcarii.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski za szerzenie edukacji ekonomicznej oraz integrację środowiska przedsiębiorców.

Pan Jeremi Mordasewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jeremi Mordasewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Małgorzata Aniołek

Małgorzata Aniołek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Szkoły Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydziału Handlu Zagranicznego, posiada biegłą znajomość jęz. niemieckiego i rosyjskiego, od 01.12.2005 jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. Odbyła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, instrumentów finansowych oraz rachunkowości zarządczej.

Od maja 2001 roku zawodowo związana z Ministerstwem Skarbu Państwa - Departamentem Budżetu i Finansów, którego jest dyrektorem od 15 listopada 2007 roku. Do głównych zadań należy prowadzenie rachunkowości Ministerstwa, rozliczania umów prywatyzacyjnych, windykacji należności Skarbu Państwa oraz planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Ministerstwa w zakresie środków budżetowych oraz funduszy celowych.

W latach 1990-2000 pracowała w firmie "Chimex" Sp. z o.o., która prowadziła działalność handlową i doradztwo techniczne w oparciu o umowy przedstawicielskie z producentami zagranicznymi środków chemicznych, głównie dla przemysłu farb i lakierów, tworzyw sztucznych, papierniczego, lekkiego, włókienniczego i spożywczego. Od 1993 r. była członkiem zarządu spółki, odpowiedzialnym za politykę cenową firmy na rynku polskim, marketing i dystrybucję na terenie Polski oferowanych produktów oraz sprawy finansowe firmy (rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, współpraca z bankami, przeprowadzanie analiz opłacalności transakcji, inwestowanie wolnych środków).

W latach 1982 - 1990 pracowała jako handlowiec w PTHZ "VARIMEX" Warszawa w Biurze Armatury, gdzie zajmowała się eksportem armatury sanitarnej i łączników do Europy Zachodniej i krajów Bliskiego Wschodu, importem armatury przemysłowej oraz kooperacją w dziedzinie armatury i odlewnictwa oraz transakcjami typu kompensacyjnego.

Pani Małgorzata Aniołek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Aniołek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.