Raport bieżący nr 10/2010

Tytuł raportu: Informacja o udostępnieniu sprawozdań finansowych załączanych do międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular)
Data: 29.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2010

Informacja o udostępnieniu sprawozdań finansowych załączanych do międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439) i w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 13.01.2010 r., Zarząd Spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z procesem zbycia przez Skarb Państwa do 70.851.533 akcji Spółki, w dniu 29 stycznia 2010 roku Spółka udostępniła wybranym inwestorom instytucjonalnym sprawozdania finansowe załączane do międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular), których wersje w języku polskim stanowią załączniki do niniejszego raportu. Oferta jest skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym materiale nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji poza terytorium Polski.

Załącznik zawiera:

• zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ENEA za lata zakończone 31 grudnia 2007, 2006 i 2005 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tych skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

• zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ENEA za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

• zbadane sprawozdanie finansowe Elektrowni Kozienice za lata zakończone 31 grudnia 2007, 2006 i 2005 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań finansowych;

• zbadane sprawozdanie finansowe Elektrowni Kozienice za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego; oraz

• skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku wraz opinią niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu tego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;