Raport bieżący nr 6/2010

Tytuł raportu: Zawarcie umowy oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Data: 15.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2010 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a ENEA Operator Sp. z o.o. Umowa nr OSD/PO/ENEA/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa ma na celu zapewnienie świadczenia usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Emitenta z odbiorcami przyłączonymi do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacowane wynagrodzenie należne ENEA Operator Sp. z o.o. za świadczenie usług dystrybucji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zostało określone na kwotę 2 076 752 400,00 zł netto.

Na skutek zawarcia Umowy łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych w okresie od dnia 25 marca 2009 r. (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 35/2009, w którym Emitent informował o transakcjach z ENEA Operator Sp. z o.o. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta) do dnia zawarcia Umowy wynosi ok. 2 385 483 644,00 zł.

Łączna wartość ww. obrotów pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.