Raport bieżący nr 41/2009

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII kadencji
Data: 03.07.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2009 z dnia 1 lipca 2009 r., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje pozostałe informacje o osobach powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji:

1.Pan Michał Łagoda,

Pan Michał Łagoda - posiada wykształcenie wyższe prawnicze - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( w roku 1994 ukończył kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych) i spółek samorządowych. Pan Michał Łagoda w latach 1986 - 1993 zajmował stanowisko radcy prawnego w Zakładach Remontowych Energetyki Poznań, następnie (1993 – 1999) był Dyrektorem Wydziału w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w latach 1999 – 2005 zajmował stanowisko radcy prawnego w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Obecnie jest radcą prawnym w firmie TP-KOM Sp. z o.o. oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Pan Michał Łagoda pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

Pan Michał Łagoda nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

2.Pan Wiesław Pawliotti,

Pan Wiesław Pawliotti - posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w 1973 r. na Politechnice Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu energetyki zawodowej - współautorstwo 12 opracowań naukowo-badawczych oraz wdrożenia prac naukowo-badawczych w Elektrowniach: Adamów, Siekierki, Dolna Odra. Wielokrotny przewodniczący lub członek RN spółek energetycznych, górniczych i gazowniczych. Pan Wiesław Pawliotti od wielu lat jest związany z administracją państwową, pracował m.in. w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego, Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Ministerstwie Przemysłu, Ministerstwie Przemysłu i Handlu, obecnie Ministerstwo Gospodarki. Pan Wiesław Pawliotti pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Wiesław Pawliotti nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

3.Pan Marian Janas,

Pan Marian Janas - posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Systemami Przemysłowymi na Politechnice Zielonogórskiej, wyższa Szkoła Inżynierska z Zielonej Górze Wydział Mechaniczny. Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz związane z zasiadaniem w organach zarządzających i nadzorujących spółek prawa handlowego. W roku 1997 zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Pan Marian Janas pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Marian Janas prowadzi działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem ENEA S.A, jednak nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Ponadto Pan Marian Janas nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

4.Pan Piotr Begier,

Pan Piotr Begier - posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia w 1971 r. na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym, specjalność maszyny elektryczne. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie elektroenergetyki oraz doświadczenie w pracy RN spółek z udziałem Skarbu Państwa. Brał udział w wielu przedsięwzięciach spółek sektora dystrybucji energii elektrycznej w obszarze zagadnień prawnych i rynku energii elektrycznej. Od 1994 roku związany z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Pan Piotr Begier w 1997 roku zakończył egzaminem kurs na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Pan Piotr Begier pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Piotr Begier prowadzi działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem ENEA S.A, jednak nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Ponadto Pan Piotr Begier nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

5.Pan Paweł Balcerowski,

Pan Paweł Balcerowski - posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia na Politechnice Śląskiej – Wydział Górnictwa i Geologii, Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w energetyce zawodowej - od 1981 roku nieprzerwanie związany z branżą elektroenergetyczną (Zakład Energetyczny Poznań, Energetyka Poznańska S.A., ENEA Operator Sp. z o.o.). Posiada także wszelkie uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Paweł Balcerowski nie prowadzi w żadnej formie działalności poza przedsiębiorstwem ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

6.Pan Mieczysław Pluciński,

Pan Mieczysław Pluciński - posiada wykształcenie średnie techniczne - jest absolwentem Technikum Mechaniczno-Energetycznego w Szczecinie. Ukończył kurs uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, samorządowych i prywatnych - w latach 1999 do 2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Gorzów S.A., a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. w Dębnie. Od 2003 r. jest członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybranym z ramienia pracowników, a także od lipca 2007 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów Sp. z o.o. w Myśliborzu. Posiada wysoką wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych - związany całe swoje życie zawodowe z energetyką zawodową zaczynając pracę w Zespole Elektrowni Szczecin w 1972 roku na stanowisku montera, a od 1973 roku, jako brygadzista w Zakładzie Energetycznym Szczecin. Od lipca 1981 roku do dnia dzisiejszego p. Mieczysław Pluciński pracuje jako dyspozytor Rejonowej Dyspozycji Mocy początkowo Zakładu Energetycznego Gorzów a obecnie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Rejon Dystrybucji Dębno. Pan Mieczysław Pluciński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Mieczysław Pluciński nie prowadzi w żadnej formie działalności poza przedsiębiorstwem ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

7.Pan Tadeusz Dachowski,

Pan Tadeusz Dachowski - posiada wykształcenie wyższe - ukończył Politechnikę Poznańską Wydział Informatyki i Zarządzania, posiada dyplom menedżera uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz licencjat w zakresie zarządzania energetyką Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Posiada duże doświadczenie w energetyce zawodowej oraz jako członek rad nadzorczych w przedsiębiorstwach energetycznych. Od 1968 roku związany z energetyką, od 1978 roku Kierownik Rejonowej Dyspozycji Ruchu w Rejonie Energetycznym Mogilno. Jest współtwórcą Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Energetyki i szeregu innych dokumentów opartych na prawie pracy stosowanych w energetyce oraz uczestnikiem w pracach komisji sejmowych dotyczących energetyki polskiej i programów restrukturyzacji energetyki. Pan Tadeusz Dachowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

Pan Tadeusz Dachowski nie prowadzi w żadnej formie działalności poza przedsiębiorstwem ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

8.Pan Wojciech Chmielewski,

Pan Wojciech Chmielewski posiada wykształcenie wyższe. Jest mgr. filologii polskiej i politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe "Polityki Publiczne w Europie" na Uniwersytecie Strasbourg III, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu). Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2000 r. jest pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III. Szczegółowe informacje na temat zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Pan Wojciech Chmielewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Wojciech Chmielewski nie prowadzi w żadnej formie działalności poza przedsiębiorstwem ENEA S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

9.Pan Marcin Bruszewski,

Pan Marcin Bruszewski - posiada wykształcenie wyższe - ukończył w 1994 roku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku, po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu końcowego, został wpisany na listę radców prawnych. W okresie od 1993 roku do 2004 roku pracował dla kancelarii prawnej Dewey Ballantine (działającej obecnie pod nazwą Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp. k.) w Warszawie, kolejno na stanowiskach paralegal, junior associate, associate i senior associate specjalizując się w projektach M&A i energetycznych. Od września 2004 roku jest szefem Działu Prawnego grupy Vattenfall w Polsce. Obecnie Pan Marcin Bruszewski z nominacji Vattenfall AB zasiada w Radach Nadzorczych spółek grupy Vattenfall w Polsce, w tym Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie i Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach. Pan Marcin Bruszewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pan Marcin Bruszewski jest także członkiem Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Szczecinie. Ponadto Pan Marcin Bruszewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Marcin Bruszewski uczestniczy, jako członek organów w wyżej wskazanych spółkach konkurencyjnych w stosunku do ENEA S.A. Poza wskazanymi przypadkami Pan Marcin Bruszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

10.Pan Graham Wood,

Pan Graham Wood posiada 37 lat doświadczenia zawodowego w europejskich przedsiębiorstwach sektora energetycznego (energia i gaz), obejmujących zarówno wytwórstwo jak i dystrybucję energii. W swojej karierze pracował zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Pan Wood pracował m.in. w zespole odpowiedzialnym za prywatyzację brytyjskiego sektora energetycznego. Pełniąc wysokie funkcje w firmach zdobył szerokie międzynarodowe doświadczenie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Dalekim Wschodzie i Australii. Ostatnio (2002-2007) Pan Wood był Dyrektorem Departamentu ds. Finansów Przedsiębiorstwa w E.ON AG, w Dusseldorfie. E.ON był największą (wg kapitalizacji) niemiecką firmą giełdową. Pan Wood był odpowiedzialny za finansowanie grupy E.ON, w tym transakcje typu corporate finance na rynku europejskim i amerykańskim, przeformułowanie strategii bilansu, oraz inne znaczące transakcje na rynku długu i kapitałowym. Wcześniej był Group Treasurer w Powergen plc. w Londynie.

Powergen był jedną z 50 największych spółek giełdowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Główne transakcje to: przejęcia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz zbudowanie struktur finansowania dla projektów na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Indiach, Dalekim Wschodzie i Australii.

Zajmowane stanowiska w zarządach i radach nadzorczych:

Obecnie:

Członek Rady Nadzorczej, ENEA SA

Członek Zarządu, West Herst College, UK

Wcześniej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej EON: International Finance bv (Rotterdam);

Non-Executive Director: EON UK Holding Co. Ltd;

Non-Executive Director: EON UK Finance Ltd.

Przewodniczący Fidelia Corporation Delaware, USA;

Przewodniczący EON North America, New York, USA;

Członek Zarządu w około 20 spółkach zależnych EON,

Członek Zarządu wielu spółek zależnych Powergen.

Wykształcenie:

Manchester Grammar School

Reading University (B.A. Hons. Economics)

Kwalifikacje zawodowe:

Członek, Chartered Association of Certified Accountant

Członek, Association of Corporate Treasurers

Pan Graham Wood pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji.

Pan Graham Wood prowadzi wyłącznie wyżej wskazaną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem ENEA S.A, jednak nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Niezależnie od powyższego Pan Graham Wood nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.