Raport bieżący nr 37/2009

Tytuł raportu: Powołanie członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 27.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie paragrafu § 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Tomasza Treidera w skład Zarządu Spółki VI kadencji. Panu Tomaszowi Treiderowi powierzono z dniem 1 sierpnia 2009 r. pełnienie funkcji Członka Zarządu ds. Handlowych.

Pan Tomasz Treider posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Elektroniki, Politechnikę Warszawską / Business School – Executive MBA.

Przebieg kariery zawodowej:

04/2009 TT Consulting ( CEO ) – własna firma,

03/2008 – 03/2009 SAS Institute Poland, Dyrektor Sprzedaży w sektorze Public i Industry,

04/2004 – 02/2008 Deloitte Central Europe , Business Developer & Senior Consultant,

09/2003 – 03/2004 Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Business Developer,

08/2000 – 09/2003 Alcatel Polska S.A., Account Manager,

01/1999 – 08/2000 DGT Sp. z o.o., Central and Estern Europe Sales Director,

10/1997 – 12/1998 Lucent Technologies Poland S.A., Account Manager,

04/1995 – 09/1997 Siemens Sp. z o.o., Sales Representative,

01/1994 – 03/1995 AT&T TELFA S.A., Associate Sales Support Engineer Switching,

07/1993 – 11/1993 Schrack Telcom A.G. Wien, Austria, Praktyka inżyniera serwisu,

07/1992 – 09/1992 Ecole Nationale Superieure de Phisique de Strasbourg, France praktyka studencka w ramach program TEMPUS. Kończenie pisania pracy dyplomowej.

Pan Tomasz Treider nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Tomasz Treider nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.