Raport bieżący nr 35/2009

Tytuł raportu:  Podpisanie aneksu do umowy dystrybucji energii elektrycznej
Data: 26.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2009 r. pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Operator Sp. z o.o. (ENEA Operator) zawarty został aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartej w dniu 30 czerwca 2007 r. (Umowa). Aneks przedłuża okres obowiązywania Umowy do 31 grudnia 2009 r. (o 6 miesięcy) i zmienia dotychczasową wartość Umowy o 1 087 778,2 tys. zł netto, tj. o planowaną wartość świadczonych w II półroczu 2009 r. przez ENEA Operator usług dystrybucji energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, którzy posiadają zawarte umowy kompleksowe z Emitentem.

Na skutek zawarcia Aneksu łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator na podstawie umów zawartych w okresie od dnia 26 marca 2009 r. (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 23/2009, w którym Emitent informował o transakcjach z ENEA Operator o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta) do dnia zawarcia Aneksu wynosi ok. 1 147 779 tys. zł. Spośród zawartych umów największa wartość obrotów realizowana będzie w oparciu o Umowę.

Łączna wartość ww. obrotów pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.