Raport bieżący nr 16/2009

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji o szacunkowym wyniku netto Grupy Kapitałowej ENEA
Data: 27.02.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Działając na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. informuje, iż wynik netto Grupy Kapitałowej ENEA narastająco za IV kwartały roku obrotowego 2008 wyniesie 194 miliony złotych. Wynik ten uwzględnia m.in. wartości korekt konsolidacyjnych i rezerw rozpoznanych przez Spółkę na dzień sporządzenia niniejszego raportu.

Szczegółowe dane finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za IV kwartał 2008 r. zostaną przedstawione w raporcie okresowym, którego publikacja nastąpi w dniu 2 marca 2009 r., a ostateczny wynik finansowy Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2008, po zbadaniu sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, zostanie opublikowany w raporcie rocznym w dniu 30 kwietnia 2009 r.