Raport bieżący nr 8/2009

Tytuł raportu:  Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Data: 29.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2009

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2009 r., w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wpłynęło do Spółki zawiadomienie o objęciu w 2008 r. przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych akcji Emitenta, których wartość nie przekraczała 5 tys. EUR. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem prokurent Emitenta w wyniku dokonania przez Zarząd Spółki przydziału oraz zapisania na rachunku w dniu 17 listopada 2008 r. akcji nowej emisji serii C, stał się właścicielem 637 sztuk praw do akcji serii C Spółki. Wartość emisyjna ww. akcji Emitenta wyniosła 15,40 zł. za każdą akcję.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.