Raport bieżący nr 18/2008

Tytuł raportu: Powołanie członków Zarządu ENEA S.A.
Data: 29.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 29 listopada 2008 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania:

1.Pana Sławomira Jankiewicza, jako Członka Zarządu ds. Ekonomicznych,

Pan Sławomir Jankiewicz ma 39 lat, posiada wykształcenie wyższe oraz stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1990-1992 Korporacja "Romaniszyn", specjalista, dyrektor, wykładowca-szkoleniowiec w prowadzonych przez firmę kursach skierowanych dla MSP oraz sektora finansowego

- 1992 – aktualnie Akademia Ekonomiczna, Asystent stażysta, Asystent, Adiunkt, Kierownik Studium Podyplomowego Strategia i Planowanie Biznesu,

- 1994-1998 Działalność doradczo-konsultingowa dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- 1994-2000 WBK S.A. Specjalista, Główny Specjalista,

- 1996-1998 Członek zespołu ds. utworzenia Banku Poręczeń Kredytowych Polski Zachodniej,

- 1997-2000 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wykładowca,

- 1998 BKB "Perspektywa" S.A., Konsultant,

- 2000-2003 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wykładowca,

- 2001-2003 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wykładowca,

- 2001-2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Wykładowca,

- 2003- aktualnie Stowarzyszenie "Solidarność z bezrobotnymi", Członek zespołu ds. utworzenia stowarzyszenia wspierającego bezrobotnych, Członek Założyciel, Członek Zarządu,

- 2006-2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Wykładowca,

- 2007 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Konsultant,

- 2008 Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Jankiewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Sławomir Jankiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2.Pana Piotra Koczorowskiego, jako Członka Zarządu ds. Korporacyjnych,

Pan Piotr Koczorowski ma 57 lat, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponadto ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowość i Finansów.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1975 Szkoła Oficerów Rezerwy we Wrocławiu,

- 1976 Poznańskie Zakłady Przemysłu - Spirytusowego w Poznaniu, starszy referent ds. kadr,

- 1976 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły - kierownik Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

- 1982 Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych - pełnomocnik Ministra ds. absolwentów szkół wyższych,

- 1985- 1990 NRD w ramach umowy rządowej, kierownik grupy polskich pracowników,

- 1991 Urząd Wojewódzki w Poznaniu, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej,

- 1996 Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor Delegatury w Poznaniu,

- 10.04.2001 - 22.10.2001 Ministerstwo Skarbu Państwa, Podsekretarz Stanu,

- 23.10.2001 - 30.11.2007 Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor Delegatury w Poznaniu,

- 01.12.2007 - 14.12.2007 Ministerstwo Skarbu Państwa, doradca Ministra,

- 11.12.2007 ENEA S.A. w Poznaniu, dyrektor Departamentu Korporacyjnego.

Dodatkowe informacje o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych:

- Podyplomowe Studium: Rachunkowość i Finansów rok ukończenia — 1995,

- uprawnienie w zakresie zasiadania w radach nadzorczych JSSP,

- uprawnienie w zakresie sprawowania zarządu komisarycznego p.p.,

- uprawnienie syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Pan Piotr Koczorowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Koczorowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3.Pana Marka Malinowskiego, jako Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

Pan Marek Malinowski ma 59 lat, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Przebieg kariery zawodowej:

- 1973 Zakłady Chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy,

- 1978 Urząd Wojewódzki we Włocławku, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki,

- 1980 PRASA — KSIĄŻKA — RUCH w Bydgoszczy, dyrektor,

- 1985 Przedsiębiorstwo Zagraniczne GRAFPOL, pełnomocnik właściciela, dyrektor generalny,

- 1991 Agros Market — Bydgoszcz i Poznań, dyrektor,

- 1995 ZPCH JAGO w Bydgoszczy, doradca właściciela,

- 1997 Rusak Logistics, dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego,

- 1997 Kapsch Telecom w Warszawie, dyrektor na Polskę Północną,

- 2002 Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A., Prezes Zarządu,

- 2003 Grupa Energetyczna ENEA S.A., Członek Zarządu, Dyrektor Oddziału w Bydgoszczy,

- 2008 ENEA S.A., Doradca Prezesa Zarządu.

Dodatkowe informacje o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych:

- 1978 Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr - wybrane problemy organizacji i zarządzania,

- 1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,

- 2004 AG. Adesso s.c. - szkolenie nt. "Manipulacja w kontaktach zawodowych",

- 2005 Polski Instytut Dyrektorów - "Ład korporacyjny w praktyce - metody, techniki, wzorce",

- 2005 Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej - warsztaty pt. "Wygraj z oszustem",

- 2006 Wyższa Szkoła Biznesu - elitarny program edukacyjny "Przyjaciele Sukcesu",

- 2008 Eurofinance Training - "Zarządzanie Grupą Kapitałową - aspekty prawne".

Pan Marek Malinowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Marek Malinowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.