Raport bieżący nr 9/2008

Tytuł raportu: Wykonanie opcji stabilizacyjnej
Data: 18.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2008 r., na podstawie umowy o gwarantowanie subskrypcji, została wykonana opcja stabilizacyjna, w wyniku której Credit Suisse Securities (Europe) Limited (dalej "Główny Menedżer Oferty") nabył 300.610 praw do akcji serii C o łącznej wartości 4.619.272 PLN. Średnia jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii C wyniosła 15,37 zł. Prawa do akcji serii C zostaną zapisane na rachunku Spółki w dniu 20 listopada 2008 r. Należność z tytułu nabytych praw do akcji serii C w wysokości 4.619.272 PLN zostanie uregulowana ze środków znajdujących się na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla Spółki.

Nabycie praw do akcji serii C w ramach transakcji stabilizacyjnych odbyło się na podstawie §2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i praw do akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej "Rozporządzenie w Sprawie Stabilizacji").

W związku z ofertą publiczną akcji serii C, Główny Menedżer Oferty, działając jako menedżer stabilizujący (dalej "Menedżer Stabilizujący"), może nabywać na GPW prawa do akcji serii C oraz akcje serii C w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliłby się w innych okolicznościach. Nabywanie praw do akcji serii C lub akcji serii C w ramach transakcji stabilizacyjnych będzie dokonywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Stabilizacji. Transakcje nabycia akcji będą mogły być dokonywane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia notowań praw do akcji serii C na GPW po cenie nie wyższej niż cena emisyjna z dyskontem. Menedżer Stabilizujący nie jest jednak zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań stabilizacyjnych. W związku z transakcjami stabilizacyjnymi, Spółka udzieliła Menedżerowi Stabilizującemu opcji stabilizacyjnej, na mocy której Menedżer Stabilizujący jest uprawniony do przeniesienia na Spółkę praw do akcji serii C lub akcji serii C w liczbie nie większej niż 15% akcji serii C ostatecznie przydzielonych inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (z wyłączeniem EBOiR), za cenę równą cenie emisyjnej z dyskontem. Pozostałe informacje dotyczące warunków i zasad wykonywania opcji stabilizacyjnej zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym akcji serii C.

Prawa do akcji serii C nabyte przez Spółkę w ramach transakcji stabilizacyjnych zostaną umorzone przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.