Raport bieżący nr 7/2008

Tytuł raportu: Data pierwszego notowania praw do akcji serii C ENEA S.A.
Data: 14.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 14.11.2008r., otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z którą Zarząd GPW postanawia:

1) wprowadzić z dniem 17 listopada 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 21.420.577 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLENEA000062",

2) notować prawa do akcji spółki ENEA S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ENEA-PDA" i oznaczeniem "ENAA".