Raport bieżący nr 2/2008

Tytuł raportu: Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych ENEA S.A. do obrotu na rynku regulowanym
Data: 12.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2008

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.11.2008 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożone zostały następujące wnioski:

- wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 295.987.473 akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych kodem PLENEA000013;

- wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 103.816.150 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych kodem PLENEA000013;

- wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 21.420.577 praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych kodem PLENEA000062; oraz

- wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 21,420,577 praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych kodem PLENEA000062

Planowany debiut praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C przewidziany jest na dzień 17 listopada 2008 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku ze złożeniem wniosków o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 56 ust. 1 w związku z art. 26 ust.2 zdanie ostatnie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z dniem 12.11.2008 r. rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących i okresowych za pomocą systemu ESPI.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi §9 ust.1 Regulaminu GPW.