Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

10 marca 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Sonata, 1 piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. („NWZ”) obradujące w dniu 10 marca 2022 roku podjęło uchwałę, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach NWZ. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 8 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w hotelu InterContinental Warszawa, piętro II, sala Verdi, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Data

Zdarzenie

19.01.2022

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał.

od 19.01.2022

do 23.02.2022

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

do 17.02.2022

Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).

do 10.03.2022

Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.

18.02.2022

Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w NWZ.

do 20.02.2022

Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad NWZ przez ENEA S.A.

22.02.2022

Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ.

07.03.2022

Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.

10.03.2022

Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie NWZ
.pdf 0,1 MB
Formularz głosowania
.doc 0,2 MB
Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.
.pdf 0,1 MB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 0,0 MB
ENEA S.A. - prezentacja dla inwestorów
.pdf 0,9 MB
Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 0,1 MB
RB 8/2022 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad
.pdf 0,1 MB
Rozszerzony proponowany porządek obrad
.pdf 0,1 MB
Projekty uchwał NWZ
.pdf 0,3 MB
RB 11/2022 - Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatury do składu Rady Nadzorczej
.pdf 0,1 MB
Załącznik do RB 11/2022
.pdf 0,2 MB
RB 13/2022 - Przerwa w obradach NWZ
.pdf 0,1 MB
Uchwały NWZ
.pdf 0,1 MB
Uchwała podjęta przez NWZ w dniu 08.04.2022 roku
.pdf 0,3 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ
.pdf 0,1 MB