Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

17 czerwca 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

DATA ZDARZENIE
20.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał.

od 20.05.2021

do 02.06.2021

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
do 27.05.2021 Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).
do 17.06.2021 Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
28.05.2021 Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w ZWZ.
do 29.05.2021 Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad ZWZ przez ENEA S.A.
01.06.2021 Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.
14.06.2021 Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.
17.06.2021

Dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie
.pdf 0,1 MB
Projekty uchwał ZWZ
.pdf 0,4 MB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 0,0 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S A z działalności w 2020 roku
.pdf 0,4 MB
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S A za lata 2019 - 2020
.pdf 0,3 MB
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dot oceny Sprawozdania o wynagrodzenia
.pdf 0,2 MB
Formularz głosowania
.doc 0,3 MB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
.pdf 0,3 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
.pdf 0,1 MB