Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

19 marca 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Data

Zdarzenie

21.02.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał.

od 21.02.2020 do 04.03.2020

Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

do 27.02.2020

Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).

do 19.03.2020 Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.

28.02.2020

Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w NWZ.

do 29.02.2020

Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad NWZ przez ENEA S.A.

03.03.2020

Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ.

16.03.2020

Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.

19.03.2020

Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie NWZ
.pdf 48,7 kB
Projekty uchwał NWZ
.pdf 483,7 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 4,4 kB
Uchwały NWZ
.pdf 224,5 kB
Raport bieżący - Akcjonariusze po NWZ
.pdf 200,3 kB