Raport bieżący nr 29/2024

Tytuł raportu: Rekomendacje Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie odmowy udzielenia absolutorium byłym Członkom Zarządu ENEA S.A. za rok obrotowy 2023
Data: 03.07.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr: 29/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w których: (i) negatywnie ocenia działalność byłych członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023; oraz (ii) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwał w sprawie odmowy udzielenia im absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Negatywna ocena oraz rekomendacja odmowy udzielenia absolutorium dotyczy wszystkich byłych członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w 2023 roku.

Jako przyczynę podjęcia tych uchwał Rada Nadzorcza wskazała naruszenia przez byłych członków Zarządu Spółki obowiązku prowadzenia spraw Spółki z dołożeniem należytej staranności, co naraziło Spółkę na niebezpieczeństwo wyrządzenia jej szkody majątkowej co najmniej w wielkich rozmiarach. Wskazano, że naruszenia te dotyczą:

1) zaniedbań związanych z dochodzeniem odszkodowania za szkodę powstałą w związku z zaangażowaniem Spółki w projekt budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka,

2) zaniechań w zakresie podjęcia stosownych działań względem Polskiej Fundacji Narodowej,

3) zaniedbań w nadzorze nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji umowy z dostawcą paliw (Arkan Impex General Trading).

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał dotyczących odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 przez byłych członków Zarządu Spółki.

źródło: biznes.pap.pl