Raport bieżący nr 28/2024

Tytuł raportu: Informacja nt. zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G
Data: 01.07.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   28/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 lipca 2024 r. Spółka dokonała oceny wpływu na wynik finansowy obszaru obrotu zatwierdzonej w dniu 28 czerwca 2024 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Zatwierdzone przez Prezesa URE ceny sprzedaży energii elektrycznej są istotnie niższe od taryf zatwierdzonych 15 grudnia 2023 r., które miały obowiązywać w całym 2024 r. Konieczność zmiany obowiązującej dotychczas taryfy wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Analiza przeprowadzona przez Spółkę wykazała, że zatwierdzona taryfa wygeneruje w II półroczu 2024 r. stratę na sprzedaży energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G szacowaną na około 100 mln zł, która wpłynie na wynik EBITDA. Spółka szacuje, że przy założeniu braku zmian otoczenia regulacyjnego, strata zostanie zrekompensowana w przychodach uzyskiwanych w 2025 r.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego).

źródło: biznes.pap.pl