Raport bieżący nr 24/2024

Tytuł raportu: Umorzenie obligacji serii ENEA0624
Data: 21.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   24/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 19/2024 z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji o przedterminowym odkupie obligacji serii ENEA0624 informuje, iż w dniu 21 maja 2024 r. Spółka zakończyła proces odkupu wyemitowanych obligacji serii ENEA0624 ("Obligacje"), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLENEA000096 od ich posiadaczy, po cenie nabycia wynoszącej 100 000 zł za jedną obligację.

W dniu 21 maja 2024 r. Spółka nabyła 8 276 szt. Obligacji, o wartości nominalnej 100 000 zł każda i łącznej wartości wg ceny nabycia 827 600 000 zł. Obligacje zostały nabyte w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Nieodkupione przez Spółkę Obligacje serii ENEA0624 w ilości 11 724 szt. pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w dalszym ciągu będą notowane w alternatywnym systemie obrotu. Ich termin zapadalności przypada na 26 czerwca 2024 r.

źródło: biznes.pap.pl