Raport bieżący nr 22/2024

Tytuł raportu: Emisja obligacji w ramach umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A.
Data: 10.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   22/2024

Emisja obligacji w ramach umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 w sprawie podjęcia przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach "Umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5.000.000.000 PLN" ("Program") Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 maja 2024 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji:

a) serii ENEA0527 o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,25%. Obligacje tej serii zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku w ramach oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji w dniu 21 maja 2027 roku;

b) serii ENEA0530 o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,60%. Obligacje tej serii zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku w ramach oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji w dniu 21 maja 2030 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje informacje o wartościach zaciągniętych zobowiązań finansowych na 31 marca 2024 roku oraz o szacowanej wartości zobowiązań finansowych na 31 grudnia 2024 roku i na 21 maja 2025 roku.

źródło: biznes.pap.pl