Raport bieżący nr 21/2024

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2024 roku
Data: 08.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   21/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 8 maja 2024 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I kwartał 2024 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I kwartał 2024 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 385 mln zł,

- EBITDA: 1 877 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 300 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 1 039 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 1 018 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 488 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,85.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 158 mln zł,

- Wytwarzanie: 930 mln zł,

- Dystrybucja: 613 mln zł,

- Obrót: 80 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,9 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,0 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom detalicznym: 6,5 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I kwartale 2024 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I kwartału 2023 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA jest efektem niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Pomimo wzrostu wolumenu sprzedaży węgla, zrealizowano niższą cenę sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych. Odnotowano wzrost marży na obrocie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, przy jednoczesnym spadku wyniku koncesji na wytwarzanie. W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA w związku z zrealizowaniem niższej marży na Zielonym Bloku (głównie efekt niższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple. W całym obszarze Wytwarzania istotny jest efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczący poniesionych kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika ze wzrostu marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano spadek rozpoznanych przychodów z tytułu rekompensat i spadek wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2024 roku rozpoznała w I kwartale 2024 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 506 mln zł.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2024 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 135 mln zł,

- EBITDA: 34 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 108 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 93 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I kwartał 2024 roku, którego publikację zaplanowano na 22 maja 2024 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

 

źródło: biznes.pap.pl