Raport bieżący nr 18/2024

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji ENEA S.A.
Data: 18.04.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   18/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2014 w sprawie zawarcia przez ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") "Umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5.000.000.000 PLN" z dnia 30 czerwca 2014 roku (z późn. zm.) ("Program") Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w II kwartale 2024 roku - w ramach Programu - emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 2.000.000.000 PLN ("Obligacje").

Spółka zamierza przeprowadzić emisję Obligacji przy założeniu, że Obligacje:

a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży;

b. będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;

c. będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku w ramach oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emitent zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji Obligacji zostanie podjęta przez Emitenta po ustaleniu szczegółowych parametrów Obligacji w tym m.in. wartości nominalnej Obligacji i marży w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz aktualnej sytuacji na krajowym rynku obligacji.

źródło: biznes.pap.pl