Raport bieżący nr 17/2024

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2023 rok
Data: 03.04.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 3 kwietnia 2024 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za 2023 rok, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 2023 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 48 183 mln zł,

- EBITDA: 6 298 mln zł,

- Strata przed opodatkowaniem: -508 mln zł,

- Strata netto okresu sprawozdawczego: -443 mln zł,

- Strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -704 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 3 279 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,85.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 1 326 mln zł,

- Wytwarzanie: 3 605 mln zł,

- Dystrybucja: 1 822 mln zł,

- Obrót: -30 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 7,1 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 21,3 TWh, w tym 2,3 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 20,0 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 22,8 TWh.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 4 146 mln zł, a w IV kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 1 136 mln zł.

Spółki GK ENEA były objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. W 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 3 214 mln zł, a za IV kwartał 2023 roku w kwocie 1 012 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży. Jednocześnie, odnotowano spadek wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

W Obszarze Wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych oraz w Segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie (m.in. efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczącej umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umów przewyższały oczekiwane korzyści), wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, wzrost przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych oraz wzrost marży na Zielonym Bloku (głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple. Dodatkowo odnotowano wzrost kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz kosztów stałych w całym obszarze Wytwarzania.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA (mniejsza strata) wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za IV kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 281 mln zł,

- EBITDA: 2 858 mln zł,

- Strata przed opodatkowaniem: -1 284 mln zł,

- Strata netto okresu sprawozdawczego: -1 105 mln zł,

- Strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -1 263 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 180 mln zł.

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,85.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 652 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 866 mln zł,

- Dystrybucja: 513 mln zł,

- Obrót: 37 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,9 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2023 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 19 502 mln zł,

- EBITDA: -756 mln zł,

- Strata przed opodatkowaniem: -1 637 mln zł,

- Strata netto okresu sprawozdawczego: -1 603 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają dokonanie odpisów aktualizujących na utratę wartości aktywów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2024 z dnia 14 marca 2024 roku.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raportach okresowych ENEA S.A. i GK ENEA za rok 2023.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

źródło: biznes.pap.pl